Nawigacja

E-dziennik

Aktywna tablica

Środa 12.12.2018
liczba odwiedzin: 891832

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce
  Szkoła Podstawowa nr 1
  ul. 3 Maja 54
  17-200 Hajnówka
 • (085) 682 20 78
  fax (085) 682 20 78

Zmiana adresu e-mail

Uprzejmie informujemy, że szkoła posiada nowy adres e-mail: sp1hajnowka@wp.pl
Dotychczasowy adres e-mail niedługo będzie wyłączony.

 

Uwaga Gimnazjalisto

Zestawienie Szkół Ponadgimnazjalnych

 

Reforma Systemu Edukacji

 

Darowizna na sztandar

Klauzula informacyjna dla uczniów/ rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana - rodzica/uczniów  danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, tel: 85 6822078, mail: sp1hajnowka@wp.pl

 

 1. Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Szkole Podstawowej Nr 1 możliwy jest pod numerem tel. nr. 85 6822078 lub adresem email : sp1hajnowka@wp.pl
 2. Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 3. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
  w Białymstoku.
 4. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5.  Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce
  Szkoła Podstawowa nr 1
  ul. 3 Maja 54
  17-200 Hajnówka
 • (085) 682 20 78
  fax (085) 682 20 78

Galeria zdjęć